Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?

Drepturile asiguratilor:

    sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigura, în conditiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;

    sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

    sa îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

    sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii;

    sa efectueze controale profilactice, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;

    sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

    sa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relatie contractuala cu casele de asigurări de sănătate;

    sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

    sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

    sa beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

    sa beneficieze de dispozitive medicale;

    sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

    sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, în special în ceea ce priveste diagnosticul şi tratamentul;

    sa aiba dreptul la informatie în cazul tratamentelor medicale;

    sa beneficieze de concedii şi indemnizatii de asigurări sociale de sănătate în conditiile legii.

 

 

Obligaţiile asiguratilor:

    sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

    sa anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificari în starea lor de sănătate;

    sa se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

    sa anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

    sa respecte cu strictete tratamentul şi indicatiile medicului;

    sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

    sa achite contributia datorata fondului şi suma reprezentand coplata, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;

    sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.

 

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potential endemo-epidemic şi cele prevazute în Programul naţional de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii şi a lauzei, servicii de planificare familiala în conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.